تک نویسی...

هیچ کلمه ای *تو* نمی شود...

تک نویسی...

هیچ کلمه ای *تو* نمی شود...

تک نویسی...

کپی از طراحی ها اشکالی ندارد...

پیام های کوتاه

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

 ببخشید بابت این تصویر خیلی خیلی تلخ و تکان دهنده.

او یکی از هزاران کودکی بود که ...