تک نویسی...

هیچ کلمه ای *تو* نمی شود...

تک نویسی...

هیچ کلمه ای *تو* نمی شود...

تک نویسی...

کپی از طراحی ها اشکالی ندارد...

پیام های کوتاه

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

دعا کنیم برای شفای تمام مریض ها به خصوص استاد گرانقدر" احمد عزیزی" که سال هاست در بستر بیماری با سکوتش نگاه می کند و شعر می گوید...

اللهم اشف کل مریض...